top of page

IC 3. BDE ISR og Fires

BLUF. Tilfør revideret OPK ESK til PNINFBTN med styrkede kapabiliteter inden for ISR, FIRES, Loitering munition. Styrk MEKINF/PNINF KMP med robotter mhp. større INF GRP, bedre ildsstøtte og fleksibilitet. Indfør mini-droner på DEL-niveau mhp. bedre ISR gennem swarming i fm. kamp i uoverskueligt terræn.


(Landmilitært Udviklingsforums fortolkning af konceptets organisation)


Erfaringer fra USMC Infantry Battalion eXperiment 2023 (IBX30).

Udviklingen af Brigaden frem mod 2035 bør tilgodese flere enheder med flere/nye kapabiliteter til at møde udviklingen på den moderne kampplads.

Det nuværende BDE koncept med tre PNINFBTN bestående af to kamp UAFD, et ukendt KVG-bidrag og et STKMP bør derfor suppleres med en fjerde UAFD, som del kan bidrage med kapacitet og kapabilitet.


Den nuværende BTN har begrænsede midler indenfor ISR og FIRES, to områder som USMC har identificeret som afgørende for deres nye INF BTN koncept.


Den danske PNINFBTN skal sandsynligvis i højere grad end USMC INF BTN være beredt på at kæmpe defensivt og stationært i rammen af NATO – men de førnævnte fokusområder er i lige så høj grad relevante i et sådan scenarie (påstand).


USMC er i gang med en gennemgående og radikal forandring mhp. at kunne håndtere fremtidige konflikter i rammen af Stillehavet (IBX30).

IBX30 har kastet en række koncepter af sig for reorganisering af infanteri-bataljonen, der centrerer sig om mobility, redundancy, precision fires capability og ’Hub and Spoke operations’.


Mobility og redundancy handler bl.a. om øget C2 inddækning mhp. bedre evne til anvende bevægelse til sløring/beskyttelse, og USMC peger på at BTN bør have omkring fem C2 noder – og ser vi på Ukraine, lader redundans på C2 området og hyppig stillingsskifte bestemt til at være et ufravigeligt krav på den moderne slagmark.


Precision fires handler mere om evnen til at ’find targets for weapons’ end våbensystemer. Ved at udvikle vores sensorpakke på BTN niveau evt. i rammen af OPK eller ’Cavalry’ enhed, som i højere grad kan styrke BTN evne til at indhente og bekæmpe mål i dybden med egne eller centrale kapaciteter, vil BDE enheder i højere grad kunne kæmpe decentralt.


Hub and Spoke handler om både om bedre ISR og en virkelighed, hvor frontenheder på KMP og DEL niveau har adgang til BDE assets ifa loitering ammunition, præcisions artilleri mv.


Udvikling af PNINFBTN

Rygraden i 1BDE er PNINFBTN og fremadrettet forventes opgaven fortsat at være forsvar af den danske territorialgrænse og støtte i rammen af NATOs art 5. Udfordringen forventes at blive truslen fra MS ISR og FIRES, samt konventionelle mekaniserede styrker.


(Landmilitært udviklingsforums fortolkning af organisationen af kampbataljonen)

Et nyt koncept til en dansk brigade kunne således være en tilføjelse til den nuværende PNINFBTN med en UAFD, som rummer to OPS/ESK DEL, en FINSK SEK og en ISR/EW SEK med kapacitet til at indsætte UAS, Loitering ammunition og gennemføre OPK med støtte fra BDE ildstøtte ud fra tesen ”if you see it, we shoot it!”. En sådan enhed vil styrke BTN fleksibilitet og kapabilitet ift. kampen i Deep/MS rear.

Evnen til løbende at erkende og neutraliserer lønnende mål dybt i MS opstilling kommer til at være afgørende for at kunne lykkes med både med defensive operationer, hvor mobilitet skal prioriteres – og offensive, mod en MS som ligeledes prioriterer spredning og mobilitet.


STKMP vil skulle styrkes på C2 området så der kan opstilles en fuld node pr. UAFD, som kan overtage føringen ved forfald, de skal fortsat levere lokal SHORAD LV samt have egne organiske SAN og LOG SEK for styrke den decentrale og højmobile indsættelse.


MEKINF/PNINF KMP skal have egen organisk ildstøtte i fa 81mm MT, samt mini UAS på DEL-niveauet til brug ved afsiddet indsættelse. Udbredt brug af mini droner (Black Hornet) til at hurtigt afdække lukket TN forventes at øge DEL agilitet og overlevelse markant. Så har USMC reduceret deres ’Rifle squads’ fra 15 til forventeligt 14 mand… et stykke over ni mands gruppen i US Army – ved at øge INF GRP (afsiddet) til min otte mand opnås redundans, kapacitet til specialer (droneoperatør) og ildkraft i den afsiddet kamp, som stadig viser sig at være dominerende jf. Ukraine krigen.


Det kan opnås ved at tilføre autonome robotter som supplement til den nuværende organisation; tredje gruppe vil fremover bestå af en robot (a la Ripsaw, Type X RCV…) med to operatører (KØ + KMD/SKYT). De resterende fire KS tilgår 1 GRP og 2 GRP. 3 GRP levere DEL direkte skydende ildstøtte, og kan være monteret med PV og/eller granatkaster. Den kan samtidig levere optimeret ISR i fm. ’over watch’, BSO, fremskudt kamp, og bistå med evakuering og genforsyning under vanskelige forhold osv.


MEKINF/PNINF/STKMP KMP skal ligeledes have passiv ’detection and counter drone/UAS capability’ på DEL niveau til at imødegå MS ISR f.eks. ifa. akustiske sensorer og radar, samt jammer og/eller laser aht. rækkevide/trussel.


Øvrige tiltag inden for kampstøtte

BDE kamp forventes i højere grad at blive fragmenteret og decentral aht. OPSEK, overlevelse og vildledning. Det kræver samtidig større overblik over de logistiske processer og den direkte støtte, hvor især afstanden formentlig vil blive større som reaktion på truslen fra moderne ISR og FIRES. Det stiller omvendt større krav til C2 kapaciteterne og decentral indsættelse af BDE kapaciteter. AI vil kunne understøtte planlægning af den logistiske cyklus for at opretholde flow i støtten og samtidig benytte bevægelse til egen sikring.

En mere decentral kamp udfordrer også BDE LV kapabiliteter, som bør styrkes med både SHORAD og MEADS, som muligvis kan understøttes med AI til at sikre optimal udnyttelse af den enkelte enheder.


Ideelt set opgraderes LOG og ISR til at understøtte PNINFBTN udvikling, ligesom BDE generelt skal have fokus på egen sikring og counter drone capabilities.

Ukraine har også vist at standard ART fortsat har en massive effekt på kamppladsen, så ovenstående udvikling bør ikke ske på bekostning af konventionel ildstøtte og kontra-batteri kapaciteter – der skal suppleres med nye kapabiliteter primært i fa. Loitering ammunition og sekundært på ’longe range precision fires’ ud fra et cost-benefit perspektiv. For at understøtte egen sikring gennem bevægelse, vurderes det også relevant at anvende AI til at understøtte optimal effekt under fortsat varetagelse af sikring gennem spredning og stillingsskifte.


IGR bør ligeledes se på indføring af robotter til at udføre IGR OPG under vanskelige forhold, herunder neutralisering såvel som egen anvendelse af landbaseret loitering ammunition.

BDE kamp skal kunne understøttes af brug af attrapper mhp. vildledning og opstilling af falske mål. IG BTN bør derfor have et detachement med speciale i attrapper og vildledning; både dumme og ’smart dummies’ som kan agere/markere og bedre skabe illusionen om reelle enheder.


ISR bør også have kapacitet til at opsætte vildledning i det elektromagnetiske spektrum i fa. ’støjsendere’ og på anden vis skabe falske C2 noder mv. til at pådrage sig MS opmærksomhed og ild.


Indføringen af robotter vil kunne bidrage til dels at understøtte enheder med faldende bemanding, dels øget fastholdelse gennem nye udfordringer/opgaver i enhederne.


Opsummering

 • Tilfør OPK enhed til PNINFBTN med styrkede ISR, FIRES, FINSK og UAS kapacitet.

 • PNINF/MEKINF KMP styrkes med organisk MT SEK og C2 node.

 • PNINF/MEKINF DEL styrkes med mini-droner mhp. Swarming i fm indsættelse i uoverskueligt TN.

 • Reducer PNINF/MEKINF DEL fra tre til to GRP; 3GRP omdannes til autonom platform med KØ+VKMD

 • INF GRP øges fra seks til otte mand afsiddet.

 • STKMP reduceres med FINSK og OPK SEK, styrkes med ekstra C2 node, SHORAD LV SEK, SAN SEK og LOG SEK.

 • ART styrkes med langtrækkende loitering kapabiliteter (+40km) til understøtte kampen i dybden.

 • ART styrkes med AI støtte mhp. styrket brug af bevægelse mhp egen sikring.

 • ART styrkes med langtrækkende ammunition (+40km) til understøtte kampen i dybden.

 • IG styrkes med autonome robotter mhp. mobilitetsfremmende indsatser og loitering ammunition mhp. mobilitetshæmmende foranstaltninger.

 • IG styrkes med autonome enheder mhp at gennemføre vildledning.

 • LOG styrkes med AI til bedre anvendelse af decentral støtte under brug af bevægelse mhp. egen sikring.

 • ISR styrkes med UAS kapaciteter til både central og decentral indhentning.

 • ISR styrkes med vildlednings-kapabiliteter inden for cyber og EW.

 • Alle ENH styrkes med counter drone kapabiliteter.


140 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page